WO?

 

                                KDE?

     Gymnázium Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

 

MIT WEM?

Unsere Deutschlehrer :

  

S KÝM?

        Vyučujúci nemeckého jazyka :

 

 

Mgr. Nadežda Bittnerová 

Mgr. Jaroslava Hrabalová

Mgr. Petra Hrašková

PhDr. Zuzana Tencerová

PhDr. Alena Vokounová

 

 

 

UNSER ZIEL?

Die Anfänger sollen sich den Grundwortschatz und die Strukturen für die Kommunikation in Alltagssituationen aneignen.

Die Fortgeschrittenen werden mit Bereichen wie Literatur, Wissenschaft und Kultur der deutschsprachigen Länder vertraut gemacht.

  

NÁŠ CIEĽ?

U začiatočníkov chceme, aby zvládli základnú slovnú zásobu na komunikáciu v akejkoľvek situácii.

Pokročilým ponúkame rozšírené vyučovanie o literatúre a o znalostiach v oblasti vedy a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách.

 

FÜR WEN?

Für Schüler des achtjährigen Gymnasiums 2-3 Stunden wöchentlich

Für Schüler des vierjährigen Gymnasiums:

Anfänger - 3 Stunden wöchentlich (in den Klassen 1 bis 4)

Fortgeschrittene - 4 Stunden wöchentlich (in den Klassen 1 bis 4)

außerdem 2 Wochenstunden Konversation in den Klassen 3 und 4 - fakultativ.

  

PRE KOHO?

Pre žiakov osemročného gymnázia 2-3 hodiny týždenne

Pre žiakov štvorročného gymnázia:

Začiatočníci - 3 hodiny týždenne (v triedach 1 až 4)

Pokročilí - 4 hodiny týždenne (v triedach 1 až 4)

okrem toho 2 hodiny týždenne konverzácia v 3. a 4. ročníku -voliteľne

 

WIE?

In Gruppen von 12 bis 17 Schülern in zwei Fachräumen.

  

AKO?

V skupinách po 12 až 17 žiakov v dvoch odborných učebniach.

 

 


 

WOMIT?

Wir verwenden moderne Lehrbücher wie z. B. Themen aktuell, Das neue Deutschmobil und ergänzendes Material.

  

S ČÍM?

Používame moderné učebnice Themen aktuell, Das neue Deutschmobil a doplňujúci materiál.

Bei uns liest man Zeitschriften wie SPITZE und Freundschaft.

 

U nás sa čítajú časopisy SPITZE a Freundschaft.

Im Computerraum können Materialien auf CD - ROM eingesetzt werden.

 

V počítačovej miestnosti sa môžu materiály nahrať na CD - ROM.