Kritériá hodnotenia a klasifikácie NJ

 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách cudzích jazykov

(jazyk nemecký)

 

Základným pedagogickým dokumentom pri hodnotení  je vzdelávací štandard z

cudzích jazykov, ktorý vymedzuje základné požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov,

ktoré majú vedieť preukázať na konci štvorročného štúdia.

 

Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk  je predmet s 3 hodinovou dotáciou/ týždeň. Konverzácia v cudzom jazyku je predmet s 2 hodinovou dotáciou / týždeň. Hodnotenie žiaka sa vykonáva známkou v súlade s hodnotením podľa Metodického pokynu č.21/2011-R čl.7, pričom sa kladie dôraz na to, že žiak má právo dozvedieť sa:

• čo a ako sa bude hodnotiť,

• objektívny výsledok každého svojho hodnotenia.

Hodnotenie žiaka slúži ako spätná väzba, má ho stimulovať a vychovávať.

Predmetom hodnotenia je cieľová komunikačná úroveň žiaka v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.

 

Hodnotí sa:

 

1. Ústny prejav

Učiteľ ústne ocení klady a vysvetlí žiakovi, v čom sa má zlepšiť. Hodnotenie má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. Ústna odpoveď vždy súvisí s domácou úlohou.

 

Stupnica je nasledovná:

výborný - žiak používa správne jazykové prostriedky, má primeranú slovnú zásobu, vyjadruje sa plynulo a súvislo, výpoveď je gramaticky správna,

• chválitebný - žiak používa primeranú slovnú zásobu, správne jazykové prostriedky, svoj prejav zriedkavo prerušuje kratšími prestávkami, ojedinele sa dopúšťa gramatických chýb,

• dobrý - žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa, občas potrebuje pomoc, jeho prejav je prerušovaný kratšími prestávkami, slovná zásoba je primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu.

dostatočný - žiak zvláda úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je nesúvislý, má obmedzenú slovnú zásobu, gramatické chyby ovplyv1ujú zrozumiteľnosť, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa,

• nedostatočný - žiak nie je schopný reagovať na podnet, nepoužíva vhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo, dopúšťa sa mnohých gramatických chýb - ústna interakcia

Žiak je hodnotený známkou podľa metodického pokynu č.8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so zreteľom na príslušnú úroveň jazyka.

 

2. Písomný prejav:

- krátke kontrolné previerky

- kontrolné previerky na záver tematických celkov

- slohové práce

 

2.1 Každá písomná previerka má pre každú známku vopred stanovený počet bodov, ktoré

sú:                  

                                               4-roč.+ III.st.8.roč.              8-roč. –II.st.

                      

                        Výborný              100 – 90 %                      100 – 90%

                        Chválitebný           89 – 75 %                       89 – 75%

                        Dobrý                    74 – 60 %                       74 - 50%

                        Dostatočný            59 – 40 %                       49 - 30%

                        Nedostatočný        39 % a menej                  29% a menej

 

2.2 Ak sa žiak nezúčastní testovania, môže mu učiteľ určiť náhradný test, resp. náhradnú formu preskúšania v náhradnom termíne.

 

2.3 Pri slohových prácach sa pozornosť zameriava na :

a) obsahovú primeranosť ( 5 bodov )

b) stavbu textu ( 5 bodov )

c) slovnú zásobu ( 5 bodov )

d) gramatiku ( 5 bodov )

 

Maximálne dosiahnuteľný počet bodov je 20.

Známkovanie:

Výborný              20 – 18

Chválitebný         17 – 15

Dobrý                  14 – 12

Dostatočný          11 – 9

Nedostatočný        8 a menej

 

2.4 V prípade ústneho prejavu a slohových prác sa používajú tabuľky s bodovým odlíšením uplatňované v rámci celého Slovenska pri hodnotení písomnej časti internej maturitnej skúšky a na olympiádach cudzích jazykov.

 

3. Aktivita na vyučovaní:

Odráža stupeň motivácie žiaka a mieru svedomitosti prístupu k učebnému procesu.

 

3.1 Pri hodnotení sa využíva priebežné bodové hodnotenie, ktoré môže za určitých podmienok stanovených učiteľom na začiatku školského roka vyústiť do konkrétnej známky, alebo učiteľ stanoví známku za aktivitu na záver určitého obdobia (mesačne, štvrťročne, alebo pred polročnou klasifikáciou), ktorá sa môže započítať ako jedna z ústnych známok vyžadovaných pri záverečnej klasifikácii.

 

3.2 V prípade neplnenia povinností môže žiak získať mínusové body, v prípade často opakovaného neplnenia môže dostať známku nedostatočný.

 

4. Projektová činnosť:

 

Dôraz sa kladie na :

a) obsahovú správnosť

b) kreativitu a originálnosť

Pri hodnotení projektov sa používa klasifikácia (známkovanie), bodové hodnotenie alebo ústne hodnotenie, a to na základe voľby vyučujúceho.

-          žiak má dostať za polrok minimálne 6 známok (2 za ústne a 4 za písomné prejavy).

-          žiak je hodnotený a klasifikovaný za prácu počas celého klasifikačného obdobia, jeho prospech nemôže zmeniť jedna “opravná odpoveď“ krátko pred uzavretím klasifikácie.

-          žiak nedostáva známku z aritmetického priemeru známok.

Ak žiak neabsolvuje 60% požadovaného testovania a skúšania, môže mu vyučujúci určiť komisionálne preskúšanie.