DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

05.11.2014 17:36Od školského roku 2013/2014 sa na našom gymnáziu koná medzinárodne platná a uznávaná jazyková skúška – Deutsches Sprachdiplom úrovne B1 (DSD I).
Úroveň B1 zodpovedá obsahu úrovne vyučovanej na našom gymnáziu (Themen aktuell 1 a 2). Skúška má neobmedzenú platnosť a nie je náhradou maturitnej skúšky.
Je to jediná jazyková skúška, ktorá sa môže konať len v školských podmienkach a je bezplatná. DSD I pozostáva z ústnej a písomnej časti.

Písomná časť (koná sa v jeden deň určený nemeckou stranou na celom svete, spravidla v marci):
Posluch
Čítanie s porozumením
Písomný prejav

Písomná časť skúšky je opravovaná centrálne v Nemecku.

Ústna časť (koná sa spravidla 1-2 týždne po ústnej skúške) trvá 15 minút.
Rozhovor so skúšobnou komisiou, ktorá je dvojčlenná (zástupca nemeckej strany a príslušný vyučujúci) na danú tému.
Prezentácia projektu. Tému projektu a spôsob prezentácie si volia žiaci sami (,ale spravidla je to prezentácia v power-pointe) a samotná prezentácia
nesmie trvať dlhšie ako 5 minút.

Kto skúšku zvládne?
Všetci žiaci nášho gymnázia, ktorí:

 

  • navštevujú osemročné gymnázium
  • po prijatí do štvorročného gymnázia nematematickej triedy vyjadria záujem skúšku absolvovať a budú zaradení do skupiny nemeckého jazyka, ktorá bude pripravovaná na skúšku
  • sa v treťom ročníku prihlásia na konverzáciu v nemeckom jazyku zameranú na prípravu na skúšku (odporúča sa hlavne žiakom matematickej triedy štvorročného gymnázia)
  • budú odporúčaní príslušným vyučujúcim nemeckého jazyka

  • Skúška sa koná spravidla v treťom resp. siedmom ročníku.